top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám chceme objasnit nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich údajů používáme a poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. 

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1. Kdo Vaše údaje zpracovává?

Správcem Osobních údajů je společnost LA Food, s. r. o., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla IČ: 26941325
(dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@lafood.cz a telefonním čísle 577 632 216.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s návštěvou našich webových stránek:

nebo při Vaší komunikaci s námi.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud:

 • vyplníte své osobní údaje pro případ dotazu,

 • pokud si prohlížíte nabídku našich produktů na našem webu,

 • pokud si prohlížíte naše recepty.

Sledujeme, z jakého zařízení si produkty prohlížíte, jaké produkty z našich nabídek zaslaných e-mailem Vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o Vás, abychom Vám zobrazili výrobky na míru a v budoucnu mohli náš web zlepšovat.

Zpracováváme o Vás tedy následující osobní údaje:

A. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ (pokud jste podnikatel);

B. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a Váš kontakt na sociálních sítích;

C. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

D. spojené se čtením zpráv a e-mailů, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

E. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

F. údaje v souvislosti s odebíráním obchodních sdělení o našich výrobcích, zejména informací o jejich aktuální nabídce, akčních nabídkách, slevách a marketingových akcí apod.

G. další údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, nákupním chování a vztahu k různému zboží.

 

Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě automatizovaným a neautomatizovaným způsobem.

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je zlepšení komunikace s Vámi nebo osobami, které zastupujete či za ně jednáte, abychom mohli poskytovat výrobky, o které jste projevili zájem nebo je konzumujete a rovněž neustále zvyšovat bezpečnost našich interních systémů a tím i Vašich údajů.

Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

 • na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete.

4. Zpracování údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

A. Zpracovávání osobních údajů na základě návštěvy webu

Využívání souborů cookies a webová optimalizace

.....................................................................................

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě.

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich další odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku (viz níže).

B. Zpracování osobních údajů na základě zasílání newsletteru

Ve formuláři v nástroji OZ vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Abychom měli jistotu, že při zadání e-mailové adresy nedojde k žádné chybě, používáme tzv. double-opt-in postup (DOI postup). Po zadání vaší e-mailové adresy v políčku zadání a udělili souhlas s odebíráním našeho Newsletteru, zašleme vám potvrzující link na uvedenou adresu. Teprve po kliknutí na tento link bude vaše e-mailová adresa zahrnuta do rozdělovníku pro zasílání našeho Newsletteru. Právní základ pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR (na základě souhlasu subjektu údajů).

Od tohoto zpracování máte právo odstoupit (viz níže).

C. Zpracovávání osobních údajů na základě doporučení produktů e-mailem

Jako kmenový zákazník obdržíte pravidelně doporučení produktů od nás e-mailem. Tato doporučení produktů obdržíte od nás nezávisle na tom, zda jste se přihlásili k Newsletteru. Při tom použijeme vaši v rámci koupě uvedenou e-mailovou adresu pro získání vlastního zboží a / nebo služeb, které se podobají těm, které jste již obdrželi na základě již učiněné objednávky. Právní základ pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR (na základě oprávněného zájmu správce).

D. Zpracovávání osobních údajů na základě zaslání dotazu na webu nebo prostřednictvím komunikace přes sociální sítě či pomocí zákaznické linky

Abyste mohli zaslat dotaz, musíte navštívit náš web, proto se Vás týkají také zpracování popsána již v části A. Do dotazníku vypíšete následující osobní údaje: jméno, e-mail, předmět, zpráva.

Rovněž s námi můžete komunikovat prostřednictvím sociálních sítí či zákaznické linky.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat z důvodu:

 • vyřízení vašich požadavků;

 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;

 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili

 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás vytvoříte objednávku, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění smlouvy a můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Právní základ pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR (na základě oprávněného zájmu).

E. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s nákupem produktů a následnou registrací

Pokud jste nebo jste se stal zákazníkem jako fyzická osoba nebo podnikatel s IČ a vyplnil příslušnou registraci, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet/Vás registrovat a vyřizovat Vaše objednávky.

Právní základ pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno b) GDPR (plnění smlouvy).

Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu\Vašim nákupem a příslušnou registrací. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu/registrace, který můžete kdykoli smazat.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Pro potřeby doručení zboží můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům (viz sekce Komu Vaše osobní údaje předáváme?).

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje z objednávek na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit,

 • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, pomocí newsletteru, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů... Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

 

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku (viz níže).

F. Zpracovávání osobních údajů na základě plnění právních povinností

Jelikož musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti, které souvisí také se zpracováním osobních, je toto zpracování zákonné, i když se obejdeme bez Vašeho souhlasu. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

5. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Vyvíjíme maximální možnou snahu o to, aby Vaše údaje u nás byly v bezpečí.

Naši zaměstnanci, kterým jsou Vaše data zpřístupňované, jsou povinni tato data zpracovávat pouze k stanoveným účelům, a musí je v maximální možné míře chránit před případnou jejich ztrátou, odcizením, znehodnocením nebo jakýmkoliv jejich zneužitím. S touto svou povinností je každý náš zaměstnanec před nástupem do zaměstnání srozuměn.

Pečlivě si vybíráme i své další partnery, kterým Vaše data svěřujeme, a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Jsou s nimi za tímto účelem uzavřené zpracovatelské smlouvy.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy věci většinou jsou externí poskytovatelé služeb, jako jsou např. přepravní společnosti, poradenské, právní, daňové, účetní či IT firmy nebo dodavatelé software, naši obchodní zástupci v souvislosti s vyřízením objednávky, reklamní a sociální sítě, poskytovatelé cloudových služeb a provozovatelé marketingových nástrojů.

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

6. Předávání osobních údajů mimo EU

Nepředáváme Vaše osobní údaje žádným příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

7. Jak jsou mé údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny při prolomení našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda naše systémy neobsahují slabá místa a nebyly vystaveny útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily i případné další typy komunikace nejsou šifrovány či nemusí být nijak zabezpečeny. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat takovéto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

8. Cookies

Cookie je malý datový soubor umístěný ve Vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Cookies mají různé účely a některé mohou obsahovat Vaše osobní data. Na našem webu používáme následující druhy cookies.

G. Technická cookies

Tyto cookies (XSRF-TOKEN, __cfduid, hs, ssr-caching, bSession) jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek (např. z důvodu responzivního designu). Pro takové cookies není dle stanovisek expertní skupiny WP29 při EU potřeba získat Váš souhlas. Lze je blokovat = zakázat, ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návod, jak vypnout cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

 

H. Analytická cookies

Jedná se o cookies společnosti Google a Wix. Tyto cookies (__ga, __gid, __gat, svSession) používáme pro sledování návštěvnosti a jejich přítomnost není pro správnou funkci našich stránek nutná. Pro tyto cookies je nutno získat Váš souhlas, který lze dle expertní skupiny WP29 při EU udělit nastavením Vašeho prohlížeče, a to vypnutím cookies třetích stran. Pro zapnutí/vypnutí této vlastnosti vyhledejte nápovědu ke konkrétnímu prohlížeči, návody pro nejčastější prohlížeče najdete např. zde.

9. Jak a kdy mohou svůj poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@lafood.cz. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Jaká mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů práva a jak je mohu uplatnit?

 Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo Vás opravňuje získat na základě Vaší žádosti informaci, zda Vaše osobní zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů (v takovém případě by však neměla být dotčena práva jiných subjektů údajů). Na základě Vaší žádosti jsme Vám povinni sdělit např. účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, informaci o době uchování osobních údajů aj. Je však zapotřebí, abyste uvedli, kterých informací nebo činností zpracování se žádost týká. Informační povinnost dle čl. 13 a 14 GDPR máme v určitých případech rovněž na začátku zpracování.

2. Právo na opravu či doplnění

V tomto případě budete mít možnost požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně či Vaše osobní údaje doplnili.

3. Právo požadovat omezení zpracování

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů Správce musí omezit, když popíráte přesnost osobních údajů (než budou opraveny), pokud vaše osobní údaje Správce zpracovává bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste Správci v budoucnu takové údaje stejně poskytli), vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou Správce šetří, je-li vaše námitka oprávněná, je povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.

4. Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší konkrétní situace. Naší povinností je pak prokázat, že naše závažné oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Námitku můžete také vznést v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již nadále Vaše údaje zpracovávat nebudeme.

5. ​Právo požadovat přenesení údajů

V případě, že požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka.

6. Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

Máte právo, abychom my jako správci Vaše osobní údaje zlikvidovali, v případě že je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat, využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či výkon našich právních nároků nebo jejich obhajobu.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky (včetně profilování)

V případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, máte právo, aby bylo posouzeno člověkem. Jde zde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

8. Právo na odstoupení se zasíláním newsletteru

Můžete kdykoli a bezplatně váš souhlas s účinkem do budoucnosti sdělením na zákaznický servis info@lafood.cz nebo odhlášením na konci každého Newsletteru odvolat.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či výkonu Vašich práv můžete Váš požadavek zaslat na adresu: LA Food, s.r.o., Kvítkovická 1533, 763 15 Napajedla nebo prostřednictvím datové schránky:

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona může být komunikace s Vámi monitorována.

 

11. Kam se mohu obrátit, pokud nebudu spokojen s tím, jakým způsobem mé osobní údaje zpracováváte?

Ochranu osobních údajů považujeme za velmi zásadní a zakládáme si na korektnosti při zpracování Vašich osobních údajů, dodržujeme všechna závazná pravidla a bezpečnostní opatření. Pokud se však i přes to domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte možnost se obrátit na:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7

Tel. 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

V tomto případě nás ale neváhejte nejprve kontaktovat a toto právo prosím uplatněte, až pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vašeho požadavku.

LF_MENU_GOLD_logo_2020-png.png
bottom of page